Copyright & Disclaimer

Intellectueel eigendom

Alle (intellectuele) eigendomsrechten van Water&Wind zoals de website www.waterwind.nl, het logo van Waterwind.nl en de uitingen van Water&Wind waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, berusten uitsluitend bij Water&Wind B.V. (hierna Water&Wind). Water&Wind behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.

Auteursrechten

De inhoud van deze website mag alleen worden gebruikt voor persoonlijk gebruik. Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Water&Wind is het onder meer niet toegestaan de inhoud van deze website, of enig onderdeel daarvan, door te sturen, te verspreiden of tegen vergoeding beschikbaar te stellen aan derden, behalve voor zover strikt noodzakelijk is voor het gebruiken van deze website.

De (auteurs-)rechten met betrekking tot het format en de inhoud van deze website (de daarin opgenomen gegevens, afbeeldingen*, geluiden, teksten en andere informatie) berustend uitsluitend bij Water&Wind.

Disclaimer

* Voor de presentatie van boten op haar website kan Water&Wind gebruik maken van productafbeeldingen en productbeschrijvingen (van de websites) van jachtbouwers. In uitzonderlijke gevallen, kan er sprake zijn van auteursrecht op het beeld. Meer hierover lees je bijvoorbeeld op de website van ICT-recht.

Water&Wind streeft zowel naar rechtmatig beeldgebruik met toestemming van de auteur, als naar een zo volledig mogelijke weergave van alle boten die te koop zijn. Indien u van mening bent dat auteursrechten door Water&Wind geschonden worden, verzoeken wij u contact op te nemen met privacy@waterwind.nl.

Informatiezorg

Water&Wind behoud het recht, en enkel waar juridisch aangetoond de plicht, om de toegang tot informatie te onthouden dan wel om informatie van deze website te verwijderen. Water&Wind heeft tevens het recht om -tenzij anders overeengekomen met de auteur- materiaal in te korten en/of aan te passen. Dit geldt voor tekst-, muziek- en beeldmateriaal.

Ondanks de constante zorg en aandacht die wij besteden aan de samenstelling van deze site en de daarin opgenomen gegevens, kunnen we niet instaan voor de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens en de inhoud van de site. Water&Wind aanvaardt dan ook geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de site, gegevens en inhoud op de site of de (on)bereikbaarheid van de site.

Beweringen en meningen, geuit in artikelen en mededelingen op de pagina’s van deze site, zijn die van de auteur(s) en niet (noodzakelijkerwijs) die van de webmaster, de internetprovider of Water&Wind. Water&Wind kan er niet voor instaan dat de informatie op deze site geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door u wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in de staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid, geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. De gebruiker van deze site wordt altijd aangeraden eigen inlichtingen in te winnen en/ of onderzoek te verrichten voor het toepassen van via deze site verkregen informatie.

De informatie op deze site wordt regelmatig aangevuld en/of aangepast. Water&Wind behoudt zich het recht voor om eventuele wijzigingen met onmiddellijke ingang en zonder enige kennisgeving door te voeren.

LINKS NAAR ANDERE WEBSITES

Op deze site treft u een aantal links aan naar andere websites. Water&Wind is niet aansprakelijk voor de inhoud van die sites en/ of de wijze waarop die sites omgaan met uw (persoons)gegevens. Lees hiervoor het privacy beleid, disclaimer, copyright en algemene voorwaarden, indien aanwezig, van de site die u bezoekt.